Statut udruge humanitarno-pastoralne organizacije Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo

Na osnovu članka 14. Zakona o udruženja i fondacijama (Službene Novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 45/02) Skupština Udruženja humanitarno – postoralne organizacije ‹‹Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo›› na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. donosi:

 

STATUT

UDRUGE HUMANITARNO – PASTORALNE

ORGANIZACIJE

CARITASA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

SARAJEVO

 

 1. NARAV I SVRHA

Članak 1.

Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo (u daljnjem tekstu CVN) je humanitarno-pastoralna organizacija Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo utemeljena radi promicanja djelotvorne ljubavi u skladu sa Zaknom kanonskog prava i odredbama Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog.

Članak 2.

CVN tvore dekanatski i župni Caritasi, koji su smješteni na prostoru Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo.

Članak 3.

Župni Caritasi kao osnovne stanice CVN su povezani međusobno u dekanatski Caritas.

Članak 4.

CVN je pravna osoba na kanonskom i civilnom području.

Članak 5.

U skladu sa Statutom Caritasa Bosne i Hercegovine, članak 2., CVN je član Caritasa  Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 6.

CVN ima svoj pečat. Pečat je kružnog oblika sa karakterističnim križem u središtu, koji služi kao njegovo međunarodno obilježje. Uz obod stoji: Caritas Vrhbosnaske Nadbiskupije Sarajevo.

Članak 7.

Imenom i znakom CVN mogu se, po odobrenju Središnjice, služiti samo one ustanove koje su u sastavu CVN.

Članak 8.

CVN  ima sjedište u ulici Nikole Šopa 50a, BiH – 71 210 Ilidža.

 

 1. ZADAĆE CVN-a

Članak 9.

CVN ima slijedeće zadaće:

 1. promicati djelatnu krašćansku ljubav u vidu znakovite duhovne i materijalne pomoći osobama i zajednicama koje su je potrebne;
 2. poticati članove Crkve i javnosti na karitativni rad i suradnju, osobito putem Crkvenih i civilnih sredstava priopćavanja;
 3. surađivati s dekanatskim i župnim Caritasima na prostoru Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo, Caritasom Bosne i Hercegovine, te sa nacionalnim i internacionalnim dobrotvornim i humanitarnim organizacijama, udruženjima i fondacijama;
 4. usklađivati, promicati i podržavati djelovanje dekanatskih Caritasa;
 5. surađivati s Caritasom Bosne i Hercegovine u programima odgoja i izobrazbe karitativnih djelatnika;
 6. osnovati i pomagati ustanove za pomoć kao što su bolnice, ljekarne, starački domovi, pučke kuhinje, domovi za djecu, dječji vrtići, prihvatni izbjeglički i stradalnički centri i sl. sukladno Zakonu;
 7. surađivati i s drugim organizacijama, društvima, udrugama u ostvarenju svojih ciljeva;
 8. poduzimati i usmjeravati hitne pothvate u slučaju teških elementarinih nepogoda i drugih oblika stradanja puka;
 9. vršenje transporta humanitarne pomoći od darovatelja do krajnjeg korisnika te pomoći, kao i pružanje transportnih usluga za potrebe pojedinaca, ustanova i drugih organizacija koje se bave humanitarnom djelatnošću.

 

 

Članak 10.

CVN može sukladno svojim programskim ciljevima i osnovnim djelatnostima, utvrđenim u članku 5. ovog Statuta i u skladu s važećim zakonima, osnivati odgovarajuće subjekte proizvodne djelatnosti.

Članak 11.

Odluku o osnivanju subjekta proizvodne djelatnosti donosi osnivač CVN.

Članak 12.

Ostvarena dobit subjekta proizvodne djelatnosti je imovina CVN, koja se mora usmjeriti u humanitarno djelovanje.

 

III. UPRAVNA TIJELA CVN, SLUŽBE, NJIHOVA ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI

Članak 13.

Upravna tijela CVN jesu:

 1. Predsjednik
 2. Skupština
 3. Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i tajnik
 4. Nadzorno vijeće
 5. Upravni odbor
 6. Upravno vijeće

Članak 14.

Predsjednik CVN je vrhbosanski nadbiskup.

Članak 14a.

Skupštinu CVN sačinjava predsjednik, svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora te druge osobe iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, koje se po sudu predsjednika i direktora posebno ističu u humanitarno – pastoralnom radu.

Članak 14b.

Skupština se održava, po mogućnosti, barem jednom godišnje. Saziva je predsjednik CVN najmanje 15 dana prije njezina održavanja.

 

 

Članak 14c.

Predsjednik, zajedno s ravnateljem ili upravnim odobrom, određuje program i dnevni red skupštine kao i mjesto njezina održavanja.

Članak 14d.

Skupštini predsjeda i njezinim radom ravna predsjednik CVN, a u njegovu odsustvu ili spriječenosti ravnatelj CVN. Ukoliko su odsutni ili spriječeni i predsjednik i ravnatelj, na početku skupštine treba glasovanjem izabrati između nazočnih članova nekoga tko će predsjedavati i ravnati njezinim radom.

Članak 15.

Ravnatelj CVN je svećenik Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo, a imenuje ga vrhbosanski nadbiskup, predsjednik CVN. Mandat ravnatelja CVN traje 5 (pet) godina i može biti ponovljen.

Članak 16.

Nadzorno vijeće tvore 3 (tri) člana, a imenuje ih predsjednik CVN. Mandat Nadzornog vijeća traje 3 (tri) godine i može biti ponovljen.

Članak 16a.

Nadzorno vijeće za svaku godinu, a po potrebi i češće, utvrđuje kakvo je robno i financijsko poslovanje CVN te o tome, na osnovu osobnog uvida u materijalno stanje i pregleda knjigovodstvenih knjiga i računa, Nadbiskupskom Vrhbosanskom Ordinarijatu podnosi izvješće.

Članak 17.

Upravni odbor ravna radom CVN i usmjerava njegovu djelatnost k ostvarivanju ciljeva i ispunjenju zadataka sukladno ovom Statutu i odlukama Nadbiskupskog Vrhbosanskog Ordinarijata. Upravni odbor tvore po svojoj službi: ravnatelj, zamjenik ravnatelja i tajnik. Mandat upravnog odbora traje tri godine i može biti ponovljen. Zadaća mu je voditi svakodnevne poslove CVN.

Članak 17a.

Na Upravni odbor osobito spada:

 • Priprema i usvajanje programa rada CVN te izvještavanje Nadbiskupskog Vrhbosanskog Ordinarijata o istom,
 • Briga o izvršenju utvrđenih programa i provedbi vlastitih odluka, kao i odluka što ih je o radu CVN donio Nadbiskupski Vrhbosanski Ordinarijat,
 • Davanje uputa i rukovođenje akcija humanitarno – pastoralnog djelovanja,
 • Razmatranje i analiza rada i rezultata u ostvarivanju vlastitih ciljeva i zadataka.

Članak 18.

Upravni odbor se sastaje jedanput tjedno, a prema potrebi i češće. On se može sastati svaki put kada to zahtjeva jedan od članova.

Članak 19.

Ravnatelja u njegovoj sprječenosti zamjenjuje njegov zamjenik (svećenik ili laik).

Članak 20.

Upravno vijeće CVN tvore po svojoj službi: članovi upravnog odbora i predstavnici arhiđakonata (fojnički, gučogoranski, plehanski i toliški), koje biraju voditelji dekanatskih Caritasa, a imenuje Predsjednik CVN. Sastanke saziva Predsjednik ili direktor najmanje tri puta godišnje.

Članak 21.

Voditelje dekanatskih Caritasa biraju voditelji župnih Caritasa, a imenuje ih Predsjednik CVN.

Članak 22.

Snagom dekreta Vrhbosanskog Nadbiskupa, kojim se imenuje župnik u određenoj župi, svaki je župnik ujedno i voditelj župnog Caritasa.

Članak 23.

Zadaću Predsjednika, ravnatelja, nadzornog vijeća, upravnog vijeća i članova upravnog odbora određuje Poslovnik o radu CVN.

Članak 24.

Služba članova Upravnog odbora, Upravnog vijeća i Nadzornog vijeća prestaje:

 1. Istekom mandata;
 2. Pismenom ostavkom koju je prihvatio Predsjednik CVN;
 3. Pismenim opozivom Predsjednika CVN.

Članak 25.

CVN može posjedovati i biti vlasnik nekretnina i pokretnih dobara potrebnih za obavljanje njegove djelatnosti i za ispunjenje svrhe i zadataka.

Članak 26.

CVN stječe materijalna dobra i financijska sredstva putem svih oblika predviđenih zakonom, a osobito:

 1. darovima fizičkih i pravnih osoba u tuzemstvu i inozemstvu;
 2. redovitim i izvanrednim sabirnim akcijama;
 3. zakladama i oporukama;
 4. drugim izvorima i potporama sukladno zakonu.

Članak 27.

Prema odredbi can. 1287. § 1 CVN je obavezan jednom godišnje podnijeti osnivaču Nadbiskupskom Ordinarijatu pismeno izvješće o svom financijskom i materijalnom poslovanju.

Članak 28.

U smislu can 1267. § 3. Zakonika kanonskog prava darovi primljeni u određenu svrhu mogu se rabiti samo u tu svrhu.

Članak 29.

Zbog opravdanog razloga CVN može promijeniti namjenu primljenog dara, ali samo uz pismeni pristanak darovatelja.

Članak 30.

Imovina CVN je vlasništvo Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo.

 

 1. ZAVRŠNA ODREDBA

Prijašnji Statut od 7. srpnja 2003 stavlja se van snage.

Ovaj Statut stupa na snagu danom odobrenja Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog Sarajevo.

 

Sarajevo, 21. svibnja 2018.

 

Vinko kardinal Puljić

                                              Nadbiskup metropolit vrhbosanski

                                                              i predsjednik CVN